Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương it helpdesk

Biểu đồ lương it helpdesk

10 triệu 340 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của it helpdesk10,340,000 VNĐ