Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương it helpdesk

Biểu đồ lương it helpdesk

9 triệu 777 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của it helpdesk9,777,000 VNĐ