Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán bán hàng

Biểu đồ lương kế toán bán hàng

7 triệu 903 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán bán hàng7,903,000 VNĐ