Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán bán hàng

Biểu đồ lương kế toán bán hàng

9 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán bán hàng9,300,000 VNĐ