Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán giá thành

Biểu đồ lương kế toán giá thành

11 triệu 727 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán giá thành11,727,000 VNĐ