Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán kho

Biểu đồ lương kế toán kho

8 triệu 131 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán kho8,131,000 VNĐ