Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán kho

Biểu đồ lương kế toán kho

9 triệu 171 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán kho9,171,000 VNĐ