Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán tiền lương

Biểu đồ lương kế toán tiền lương

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán tiền lương8,500,000 VNĐ