Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kiểm toán nội bộ

Biểu đồ lương kiểm toán nội bộ

10 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kiểm toán nội bộ10,500,000 VNĐ