Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kiểm toán nội bộ

Biểu đồ lương kiểm toán nội bộ

11 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kiểm toán nội bộ11,916,000 VNĐ