Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kiến trúc sư cảnh quan

Biểu đồ lương kiến trúc sư cảnh quan

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kiến trúc sư cảnh quan11,000,000 VNĐ