Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư ai

Biểu đồ lương kỹ sư ai

13 triệu 809 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư ai13,809,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư ai