Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư ai

Biểu đồ lương kỹ sư ai

11 triệu 737 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư ai11,737,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư ai