Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư bán hàng

Biểu đồ lương kỹ sư bán hàng

13 triệu 363 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư bán hàng13,363,000 VNĐ