Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư bảo trì

Biểu đồ lương kỹ sư bảo trì

12 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư bảo trì12,625,000 VNĐ