Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư bảo trì

Biểu đồ lương kỹ sư bảo trì

19 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư bảo trì19,166,000 VNĐ