Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cad

Biểu đồ lương kỹ sư cad

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cad13,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư cad