Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cầu đường

Biểu đồ lương kỹ sư cầu đường

13 triệu 972 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cầu đường13,972,000 VNĐ