Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cầu đường

Biểu đồ lương kỹ sư cầu đường

12 triệu 382 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cầu đường12,382,000 VNĐ