Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cầu nối

Biểu đồ lương kỹ sư cầu nối

15 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cầu nối15,875,000 VNĐ