Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư chăn nuôi

Biểu đồ lương kỹ sư chăn nuôi

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư chăn nuôi11,000,000 VNĐ