Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư chế tạo máy

Biểu đồ lương kỹ sư chế tạo máy

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư chế tạo máy17,000,000 VNĐ