Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cơ điện

Biểu đồ lương kỹ sư cơ điện

14 triệu 678 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cơ điện14,678,000 VNĐ