Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cơ điện

Biểu đồ lương kỹ sư cơ điện

12 triệu 19 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cơ điện12,019,000 VNĐ