Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư cơ điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư cơ điện tử

19 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư cơ điện tử19,250,000 VNĐ