Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư công nghiệp

13 triệu 964 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư công nghiệp13,964,000 VNĐ