Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư công nghiệp

10 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư công nghiệp10,444,000 VNĐ