Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư công trường

Biểu đồ lương kỹ sư công trường

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư công trường11,000,000 VNĐ