Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư công trường

Biểu đồ lương kỹ sư công trường

21 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư công trường21,875,000 VNĐ