Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư địa chất

Biểu đồ lương kỹ sư địa chất

12 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư địa chất12,083,000 VNĐ