Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư điện công nghiệp

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện công nghiệp9,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư điện công nghiệp