Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư điện công nghiệp

14 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện công nghiệp14,833,000 VNĐ