Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện lạnh

Biểu đồ lương kỹ sư điện lạnh

12 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện lạnh12,625,000 VNĐ