Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện nước

Biểu đồ lương kỹ sư điện nước

15 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện nước15,333,000 VNĐ