Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện nước

Biểu đồ lương kỹ sư điện nước

13 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện nước13,800,000 VNĐ