Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện tử

11 triệu 730 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện tử11,730,000 VNĐ