Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện tử

18 triệu 461 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điện tử18,461,000 VNĐ