Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư dự toán

Biểu đồ lương kỹ sư dự toán

10 triệu 900 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư dự toán10,900,000 VNĐ