Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư dự toán

Biểu đồ lương kỹ sư dự toán

13 triệu 615 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư dự toán13,615,000 VNĐ