Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư giám sát

Biểu đồ lương kỹ sư giám sát

14 triệu 593 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư giám sát14,593,000 VNĐ