Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hạ tầng

Biểu đồ lương kỹ sư hạ tầng

17 triệu 62 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hạ tầng17,062,000 VNĐ