Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hạ tầng

Biểu đồ lương kỹ sư hạ tầng

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hạ tầng10,166,000 VNĐ