Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hàn

Biểu đồ lương kỹ sư hàn

14 triệu 679 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hàn14,679,000 VNĐ