Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hàn

Biểu đồ lương kỹ sư hàn

12 triệu 575 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hàn12,575,000 VNĐ