Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư kết cấu

Biểu đồ lương kỹ sư kết cấu

11 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư kết cấu11,800,000 VNĐ