Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư kết cấu

Biểu đồ lương kỹ sư kết cấu

12 triệu 50 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư kết cấu12,050,000 VNĐ