Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư khối lượng

Biểu đồ lương kỹ sư khối lượng

12 triệu 300 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư khối lượng12,300,000 VNĐ