Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư khối lượng

Biểu đồ lương kỹ sư khối lượng

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư khối lượng9,750,000 VNĐ