Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư kinh doanh

Biểu đồ lương kỹ sư kinh doanh

12 triệu 50 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư kinh doanh12,050,000 VNĐ