Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư mạng

Biểu đồ lương kỹ sư mạng

18 triệu 400 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư mạng18,400,000 VNĐ