Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư mỏ

Biểu đồ lương kỹ sư mỏ

12 triệu 472 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư mỏ12,472,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư mỏ