Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư mỏ

Biểu đồ lương kỹ sư mỏ

13 triệu 763 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư mỏ13,763,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư mỏ