Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư phần cứng

Biểu đồ lương kỹ sư phần cứng

19 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư phần cứng19,250,000 VNĐ