Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư quản lý chất lượng

Biểu đồ lương kỹ sư quản lý chất lượng

15 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư quản lý chất lượng15,916,000 VNĐ