Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư sản xuất

Biểu đồ lương kỹ sư sản xuất

13 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư sản xuất13,333,000 VNĐ