Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư sản xuất

Biểu đồ lương kỹ sư sản xuất

15 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư sản xuất15,333,000 VNĐ