Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thi công

Biểu đồ lương kỹ sư thi công

13 triệu 80 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thi công13,080,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư thi công