Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết kế

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế

13 triệu 34 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế13,034,000 VNĐ