Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết kế xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế xây dựng

13 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế xây dựng13,166,000 VNĐ