Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thú y

Biểu đồ lương kỹ sư thú y

12 triệu 958 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thú y12,958,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư thú y