Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư triển khai

Biểu đồ lương kỹ sư triển khai

13 triệu 950 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư triển khai13,950,000 VNĐ