Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư trưởng

Biểu đồ lương kỹ sư trưởng

11 triệu 981 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư trưởng11,981,000 VNĐ