Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư trưởng

Biểu đồ lương kỹ sư trưởng

13 triệu 530 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư trưởng13,530,000 VNĐ