Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư vận hành máy

Biểu đồ lương kỹ sư vận hành máy

14 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư vận hành máy14,833,000 VNĐ