Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư vận hành máy

Biểu đồ lương kỹ sư vận hành máy

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư vận hành máy17,000,000 VNĐ