Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư xây dựng dân dụng

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng dân dụng

12 triệu 700 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng dân dụng12,700,000 VNĐ