Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư xây dựng dân dụng

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng dân dụng

11 triệu 150 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng dân dụng11,150,000 VNĐ