Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật máy tính

Biểu đồ lương kỹ thuật máy tính

10 triệu 687 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật máy tính10,687,000 VNĐ