Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật máy tính

Biểu đồ lương kỹ thuật máy tính

8 triệu 346 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật máy tính8,346,000 VNĐ