Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật nội thất

Biểu đồ lương kỹ thuật nội thất

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật nội thất13,000,000 VNĐ