Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật nội thất

Biểu đồ lương kỹ thuật nội thất

9 triệu 611 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật nội thất9,611,000 VNĐ