Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật tòa nhà

Biểu đồ lương kỹ thuật tòa nhà

9 triệu 240 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật tòa nhà9,240,000 VNĐ