Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật tòa nhà

Biểu đồ lương kỹ thuật tòa nhà

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật tòa nhà8,500,000 VNĐ