Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên bảo trì

Biểu đồ lương kỹ thuật viên bảo trì

11 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên bảo trì11,500,000 VNĐ