Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên bảo trì

Biểu đồ lương kỹ thuật viên bảo trì

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên bảo trì8,500,000 VNĐ