Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên điện tử

Biểu đồ lương kỹ thuật viên điện tử

11 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên điện tử11,500,000 VNĐ