Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên điện tử

Biểu đồ lương kỹ thuật viên điện tử

9 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên điện tử9,125,000 VNĐ