Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên ô tô

Biểu đồ lương kỹ thuật viên ô tô

13 triệu 428 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên ô tô13,428,000 VNĐ