Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên ô tô

Biểu đồ lương kỹ thuật viên ô tô

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên ô tô9,333,000 VNĐ